VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenie

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,všeobecné podmienky") požičovne lodí a kajakárskej školy RIO GRANUS s.r.o., (ďalej len ,,poskytovateľ") sú platné pre požičiavanie športových a turistických potrieb, vedenie kurzov vodnej turistiky, prevádzkovanie raftingu, organizovanie športových a turistických podujatí, prednášok a školení (ďalej len ,,služby“).

II. Vznik zmluvných vzťahov

Účastníkmi zmluvných vzťahov sú:
a) RIO GRANUS s.r.o., so sídlom: č.d 123, 935 33 Nový Tekov, IČO 36 558 672, zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro vložka č. 14602/N
b) objednávateľ (fyzická alebo právnická osoba), (ďalej len ,,objednávateľ), ktorému sú poskytované služby.
Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká (t.j. nadobúda platnosť) uzatvorením zmluvy (objednávky) a uhradením zálohy, t.j.:  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednané služby a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu.
Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.

III. Predmet zmluvy

Predmet zmluvy (objednávky) sa určuje z ponuky dostupnej na web stránke granus.sk alebo individuálnej objednávky služieb odoslanej elektronicky.
Dopyt Objednávateľa na poskytnutie služby (telefonicky, elektronicky) sa nepovažuje za záväznú objednávku.
Zá záväznú objednávku poskytnutia služby sa považuje až vopred odsúhlasená služba oboma zmluvnými stranami, kedy Poskytovateľ je povinný poskytnúť vopred dohodnutú službu a Objednávateľ je povinný zaplatiť vopred dohodnutú úhradu za poskytnuté služby.

IV. Cenové podmienky

Ceny služieb vychádzajú z aktuálnych cien uvedených na web stránke granus.sk alebo sú zmluvne dojednané písomne (e-mailom). Poskytnuté služby sú vždy taxatívne menované.
Pri niektorých produktoch (napr. jednodňový splav Hrona) je doprava lodí zahrnutá v cene splavu. V ostatných prípadoch sa doprava účtuje formou príplatku. Cenu dopravy z jednotlivých lokalít na Hrone a podrobné informácie sú dostupné na web stránke granus.sk  alebo sú dohodnuté individuálne.

V. Platobné podmienky

POŽIČOVŇA LODÍ
Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 50% z ceny služieb so splatnosťou zvyčajne 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry.

Doplatok za služby (zvyšných 50%) uhradí najneskôr 15 dní pred začiatkom poskytnutia služieb.
Pri objednávkach do 14 dní (vrátane) pred začiatkom poskytnutia služieb uhradí preddavok vo výške 100% so splatnosťou 5 dní od vystavenia zálohovej faktúry .

KAJAKÁRSKE KURZY A SEAKAJAKOVÉ VÝLETY
Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 100% z ceny kurzu (výletu) so splatnosťou zvyčajne 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry.

Spôsob úhrady
Úhradu zálohy môžete realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet.
Názov účtu: RIO GRANUS s.r.o.
IBAN: SK28 7500 0000 0040 0119 2700, SWIFT: CEKOSKBX).

VI.Zrušenie dohodnutých služieb (odstúpenie od zmluvy) zo strany poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice).
V tomto prípade Poskytovateľ vracia Objednávateľovi uhradenú čiastku v plnej výške bezodkladne.
Poskytovateľ môže tiež Objednávateľovi navrhnúť zmenu dohodnutých služieb, napr.: náhradný termín a Objednávateľ sa má právo rozhodnúť, či s navrhovanou zmenou služieb súhlasí alebo nie.
Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pri nedostatočnom počte účastníkov (platí pre kajakársky kurz na Hrone). Minimálny počet účastníkov pre realizáciu kurzu je uvedený v popise kurzu.

VII. Zrušenie dohodnutých služieb (odstúpenie od zmluvy) zo strany objednávateľa

Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, ak tak učiní je povinný uhradiť Poskytovateľovi stornopoplatok z ceny objednaných služieb v nasledovnej výške:

30 a viac dní pred začiatkom prenájmu - bez stornopoplatkov
29 až 15 dní pred začiatkom prenájmu - 25% z ceny objednaných služieb
14 až 4 dni pred začiatkom prenájmu - 50% z ceny objednaných služieb
3 dni pred začiatkom prenájmu - 100% z ceny objednaných služieb

VIII. Reklamácie poskytnutých služieb

Poskytovateľ zodpovedá za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Reklamáciu poskytnutých služieb je Objednávateľ povinný nahlásiť Poskytovateľovi okamžite, aby bola vada čo najskôr odstránená a bolo zabezpečené poskytovanie služieb v súlade s objednávkou.  

IX. Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody

Platí pre požičovňu:
Objednávateľ je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu.
Objednávateľ je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.
V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia prenajatého vybavenia sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Poskytovateľ. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť škodu najneskôr do 15 dní od ukončenia prenájmu predmetnej veci.
Za vrátenie znečistených lodí si Poskytovateľ účtuje 10€ za raft, 5€ za kanoe/kajak a 2€ za každý kus výstroja (neoprén, obuv, vesta a pod.).
Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje Poskytovateľ Objednávateľovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%.
Objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).
Ak Objednávateľ nezaplatí Poskytovateľovi náklady na opravu, stratu vybavenia alebo prípadné požičovné v stanovenom termíne (najneskôr do 15 dní od ukončenia doby nájmu), zaväzuje sa Objednávateľ uhradiť k dlžnej čiastke ešte penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.

X.  Zodpovednosť za bezpečnosť objednávateľa pri poskytovaní služieb

Platí pre kajakárske kurzy:
Služby sú poskytované skúsenými inštuktormi, ktorých prioritou je hlavne bezpečnosť.
Objednávateľ je povinný sa riadiť pokynmi inštruktora a kurzu sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.
Ak sa počas kurzu preukáže, že objednávateľ je pod vplyvom omamných látok alebo jeho fyzický stav nezodpovedá danému programu, môže ho inštruktor z určitého programu vylúčiť (v rámci dodržania bezpečnosti všetkých účastníkov).
Pokiaľ objednávateľ opakovane a hrubo porušuje inštrukcie dané inštruktorom, môže Poskytovateľ Objednávateľa z kurzu vylúčiť. Takéto vylúčenie Objednávateľa sa nepovažuje za neposkytnutie služby zo strany Poskytovateľa.

XI Záverečné ustanovenie

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky služby a kurzy poskytované RIO GRANUS, pokiaľ rozsah vzájomných práv a povinností nebol inak písomne zjednaný.

Platné od 1.1.2023