OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO SME
Prevádzkovateľom web stránky granus.sk a spracovateľom Vašich osobných údajov je:
RIO GRANUS s.r.o., Nový Tekov 123, 935 33
IČO: 36558672, DIČ: 2021806611
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č.14602/N
Kontaktnou osobou je: Mario Urbanec – konateľ spoločnosti, kontakt@granus.sk

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A AKO ICH POUŽÍVAME
1, Údaje, ktoré od Vás získavame, využívame výlučne pre poskytovanie našich služieb a zabezpečeniu prenájmu:
- meno, priezvisko, adresa
Údaje vyplývajúce z právneho základu, potrebné k fakturácii a vedeniu účtovníctva.
- výška, hmotnosť, veľkosť obuvi
Údaje potrebné k zabezpečeniu kurzu, pokiaľ lode a výstroj zabezpečujeme my.  
- telefónne číslo, email
Údaje nevyhnutné k zaslaniu pokynov k úhrade, inštrukciám ku kurzom, komunikácia s Vami a pod.

2, Údaje, ktoré získavame nepriamo:
- transakčné údaje (informácie o Vašich platbách) na našom účte.

3, Údaje, ktoré od Vás získavame na základe vyplnenia kontaktného formuláru na našej web stránke:
- meno (nepovinné), email

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
V prípade plnenia zmluvy o poskytovaní služieb, uchovávame vaše osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu (max. však 2 roky).
V prípade plnenia zákonnej povinnosti (zákon o účtovníctve, zákon o DPH), uchovávame vaše osobné údaje po dobu, ktorú nám ukladá zákon (10 rokov).

KOMU ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME
K Vašim osobným údajom má prístup konateľ, zamestnanci spoločnosti a účtovnícka firma.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSôB
Pri spracúvaní vašich osobných údajov máte právo na:
- právo na prístup k svojim osobným údajom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať
- právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili
- právo na výmazanie (zabudnutie) osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne
- právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
- právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky
- právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu

Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu. Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním správy na:  kontakt@granus.sk
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

COOKIES
Pre zlepšenie vášho užívateľského zážitku na našej web stránke používame cookies.

Analytické cookies
Google Analytics, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie.
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Marketingové a reklamné cookies
Google AdWords, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Identifikácia v rámci reklamnej siete Google AdWords, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing).
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.